Zhytomyr

Pidhaychiki, St. Andrew`s Reformed Church